Tôi có thể ghi danh bằng cách nào?

Rất dễ dàng. Ghi danh qua trang mạng của chúng tôi hoặc được hỗ trợ miễn phí và bảo mật qua điện thoại.

Covered California và Medi-Cal sử dụng cùng một mẫu đơn. Điều này có nghĩa rằng khi bạn khi danh, bạn sẽ biết mình đủ điều kiện cho chương trình nào. Vài hộ gia đình đủ điều kiện cho cả hai.

Cách nhanh nhất để được bảo hiểm. edit

Edit Content

Đơn ghi danh bằng tiếng Anh.
Ghi danh trực tuyến mất khoảng 1 tiếng từ đầu đến lúc hoàn tất

Edit Content

Ghi danh theo tốc độ riêng của mình bằng cách lưu lại đơn ghi danh và hoàn thành sau.

Edit Content

Nhớ chuẩn bị trong tay các tài liệu cần thiết trước khi bắt đầu ghi danh để có một quá trình ghi danh mạch lạc.

Edit Content

Đã sẵn sàng?
Ghi danh ngay bây giờ.

Ghi Danh Ngay Bây Giờ edit

Ghi danh trực tiếp rất dễ dàng, miễn phí và chuyên viên nói ngôn ngữ của bạn. edit

Edit Content

Với hàng nghìn chuyên viên có chứng chỉ trên toàn tiểu bang, bạn có nhiều lựa chọn thuận tiện khi cần sự hỗ trợ trực tiếp bằng ngôn ngữ của mình.

Edit Content

Lấy hẹn để được trợ giúp ghi danh cho một chương trình.

Ghi danh qua điện thoại dễ dàng, miễn phí và chúng tôi nói ngôn ngữ của bạn. edit

Edit Content

Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng có thể hỗ trợ bạn với đơn ghi danh bằng tiếng Việt.

Edit Content

Hãy sẵn sàng cho cuộc gọi bằng cách chuẩn bị những tài liệu cần thiết trong tay.

Edit Content

Gọi Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng trong giờ hành chánh hiện hành.

Tiếng Việt (800) 652-9528 edit

Cách nhanh nhất để được bảo hiểm. edit

Edit Content

Đơn ghi danh bằng tiếng Anh.
Ghi danh trực tuyến mất khoảng 1 tiếng từ đầu đến lúc hoàn tất

Edit Content

Ghi danh theo tốc độ riêng của mình bằng cách lưu lại đơn ghi danh và hoàn thành sau.

Edit Content

Nhớ chuẩn bị trong tay các tài liệu cần thiết trước khi bắt đầu ghi danh để có một quá trình ghi danh mạch lạc.

Edit Content

Đã sẵn sàng?
Ghi danh ngay bây giờ.

Ghi danh trực tiếp rất dễ dàng, miễn phí và chuyên viên nói ngôn ngữ của bạn. edit

Edit Content

Với hàng nghìn chuyên viên có chứng chỉ trên toàn tiểu bang, bạn có nhiều lựa chọn thuận tiện khi cần sự hỗ trợ trực tiếp bằng ngôn ngữ của mình.

Edit Content

Lấy hẹn để được trợ giúp ghi danh cho một chương trình.

Ghi danh qua điện thoại dễ dàng, miễn phí và chúng tôi nói ngôn ngữ của bạn. edit

Edit Content

Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng có thể hỗ trợ bạn với đơn ghi danh bằng tiếng Việt.

Edit Content

Hãy sẵn sàng cho cuộc gọi bằng cách chuẩn bị những tài liệu cần thiết trong tay.

Edit Content

Gọi Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng trong giờ hành chánh hiện hành.

Tôi cần những gì khi ghi danh?

edit
Số An Sinh Xã Hội
Đối với những người có số này.
edit
Thông Tin Thuế Liên Bang
Đối với những người khai thuế.
edit
Giấy Tờ Nhập Cư
Đối với những người không phải công dân.
edit
Thông Tin Về Chủ Công Ty Và Thu Nhập
Đối với tất cả thành viên trong gia đình.

Liên Lạc Trung Tâm Dịch Vụ Tiếng Việt

Giúp đỡ miễn phí bằng Tiếng Việt tại số (800) 652-9528